Druki KWM

Program dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Podział limitów i stawek dofinansowania do szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w 2024 r.

Planowanie szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików – wytyczne

Wykaz rocznych dokumentów składanych przy planowaniu szkolenia realizowanego przez MZSKF

Załącznik nr 2b – Harmonogram planowanych działań (preliminarz) kwm

Załącznik nr 3b – Szczegółowy program szkolenia sportowego oraz kryteria kwalifikacji zawodników do kwm

Załącznik nr 5 – Upoważnienie dla osoby reprezentującej wozs / klub wiodący

Załącznik nr 7b – Oświadczenie o posiadaniu środków

Załącznik nr 10 – Wykaz szkolonych zawodników

Załącznik nr 10 – Wykaz szkolonych zawodników – korekta

Załącznik nr 11 – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej

Załącznik nr 11 – Wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących w ramach kadry wojewódzkiej – korekta

Wykaz dokumentów dotyczących organizacji akcji jednostkowych realizowanych przez MZSKF

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział zawodnika niepełnoletniego w akcji jednostkowej oraz oświadczenie zawodnika pełnoletniego na udział w akcji jednostkowej

Karta informacyjna zawodnika niepełnoletniego i pełnoletniego

Załącznik nr 12b – Program akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 13b – Preliminarz akcji jednostkowej kwm / Załącznik nr 14b – Rozliczenie kosztów zadania zleconego kwm

Załącznik nr 15b – Potwierdzenie udziału w akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 16b – Sprawozdanie z akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 17b – Dziennik zajęć z akcji jednostkowej kwm

Załącznik nr 18b – Regulamin akcji jednostkowej / Obowiązki szkoleniowców na akcji jednostkowej kwm

Załączniki do regulaminu (zasady porusznia się pieszo i na rowerze w ruchu drogowym, zasady bezpieczeństwa kąpieli, zasady użytkowania sprzętu pływającego)

Plansza z informacją o wsparciu realizacji zadania przez Województwo Małopolskie

Załącznik nr 19b – Preliminarz MMM / Załącznik nr 20 – Rozliczenie kosztów zadania zleconego MMM

Załącznik nr 21 – Delegacja sędziowska / Ekwiwalent za poniesione koszty MMM

Załącznik nr 22 – Sprawozdanie Sędziego Głównego MMM

Załącznik nr 23 – Potwierdzenie wręczenia dyplomów/medali MMM

Załącznik nr 24 – Wniosek o zaliczkę / Załącznik nr 25 – Rozliczenie zaliczki

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas akcji jednostkowych

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas MMM

Kalkulator umów zleceń – dotyczy wypłat realizowanych przez MZSKF

Wzór oferty od kontrahenta

Wzór umowy z kontrahentem

Wzór faktury dla kontrahentów zawierający elementy obowiązkowe

Wzór opisu faktury – akcje jednostkowe kwm

Wzór opisu faktury – zawody MMM

Wzór pisma o zmianę akcji jednostkowej kw

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną