Statut

Statut Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek nosi nazwę Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i używa z tym napisem pieczęci.
2. Związek, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej MZSKF posiada osobowość prawną i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej, Ustawą o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 81 poz. 889 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), Prawem o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1999 r. z późniejszymi zmianami), Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) w szczególności rozdział III art 20 pkt 1-7 i niniejszym statutem.
3. Terenem działania Związku jest obszar województwa małopolskiego.

§ 2

Siedzibą władz Związku jest miasto Kraków.

§ 3

1. MZSKF jest zarejestrowanym związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
2. MZSKF opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków zrzeszonych w nim Stowarzyszeń, dysponując etatowym biurem do spraw merytorycznych i organizacyjno – finansowych.
3. Organem rejestrowym Związku jest Sąd Okręgowy w Krakowie.

Rozdział II
Cele i formy działania MZSKF

§ 4

Celem MZSKF jest:
1. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego.
2. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz administracyjnych, samorządowych i społecznych.
3. Koordynowanie działań członków MZSKF w zakresie rozwoju i funkcjonowania sportu.
4. Podnoszenie poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo, a w szczególności tej, która uprawia dyscypliny olimpijskie.
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej.
6. Organizowanie zawodów, imprez sportowych.

§ 5

MZSKF realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami, w gestii których znajdują się sprawy kultury fizycznej i sportu.
2. Opiniowanie kierunków rozwoju sportu.
3. Udzielanie swoim członkom pomocy merytorycznej, organizacyjno – prawnej, administracyjnej oraz kompleksowej obsługi finansowo – księgowej w ramach posiadanych środków.
4. Koordynacja i przygotowanie reprezentacji województwa małopolskiego do udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
5. Podejmowanie innych przedsięwzięć dla realizacji zadań statutowych członków.

§ 6

Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową.

§ 7

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.

§ 9

1. Członkami Zwyczajnymi MZSKF mogą być Okręgowe Związki Sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej działające na terenie województwa małopolskiego.
2. Członkami Wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swojego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialnie cele MZSKF, przyjęci przez Zarząd na podstawie pisemnej decyzji.
3. W poczet członków MZSKF przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Postanowienie zawarte w ust. 2 nie dotyczy założycieli MZSKF.

§ 10

Członkowie zwyczajni MZSKF mają prawo do:
1. Uczestniczenia przez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach, biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Związku.
2. Zaspakajania potrzeb w korzystaniu ze sprzętu i obiektów sportowych pozostających w gestii Związku.
3. Otrzymywania pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej.
4. Przedkładanie władzom Związku wniosków, postulatów i inicjatyw w zakresie działania w sferze kultury fizycznej i sportu.
5. Członkowie Wspierający mają prawa członków Zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 11

Obowiązkiem członków MZSKF jest przestrzeganie statutu i uchwał władz Związku, branie czynnego udziału w pracach Związku, a ponadto:
1. Świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej.
2. Dostarczanie władzom Związku informacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowej działalności.
3. Udział w pracach Walnego Zebrania i powołanych przez Walne Zebranie zespołach roboczych.
4. Udział w finansowaniu Związku według zasad uchwalonych przez Walne Zebranie.

§ 12

1. Członkostwo w MZSKF, ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Związku.
2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 zgłasza się w formie pisemnej.
3. Członkostwo ustaje ponadto na skutek rozwiązania się Stowarzyszenia będącego członkiem Związku.
4. Członkostwo ustaje na skutek wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ IV
Władze MZSKF

§ 13

1. Władzami MZSKF są:
A) Walne Zebranie Delegatów.
B) Zarząd.
C) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich organów MZSKF trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje się w oparciu o regulamin Walnego Zebrania Delegatów.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje na pierwszym posiedzeniu, nie później niż do 7 dni.
4. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów działają władze ubiegłej kadencji.

§ 14

1. Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały władz MZSKF zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu członków tych organów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego organu.
2. Jeżeli właściwy organ nie postanowi inaczej, uchwały władz MZSKF zapadają w głosowaniu jawnym.
3. Organy Związku mogą podejmować prawem przewidziane czynności przy obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz.

§ 15

Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą MZSKF.

§ 16

1. W zebraniu delegatów biorą udział wybrani delegaci Członków Zwyczajnych Związku. Ilość delegatów i tryb ich wyboru określa Zarząd.
2. Każdy delegat ma prawo do jednego głosu.
3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz MZSKF, którzy nie zostali wybrani delegatami.

§ 17

1. Walne Zebranie zwoływane jest raz na 4 lata.
2. Zarząd powiadamia pisemnie każdego delegata z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku obrad.
3. Zarząd z własnej inicjatywy a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosku co najmniej 2/3 członków Związku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie dwóch miesięcy od dnia wniesienia lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie kierunków działania.
2. Ocena działalności Zarządu.
3. Wybór spośród delegatów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd, dokonywanie zmian statutu i podejmowanie decyzji o likwidacji Związku.
5. Uchwalanie składek członkowskich i innych opłat statutowych.
6. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieobjętych kompetencją innych władz MZSKF.

§ 19

W obradach Walnego Zebrania mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby nie będące delegatami a zaproszone przez Zarząd.

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 – 7 członków.
2. W drodze głosowania Zarząd wybiera ze swego grona: Prezesa, dwóch Zastępców i Sekretarza.
3. Zarząd odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jego Zastępca.

§ 21

Do zakresu działalności Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącymi sprawami MZSKF.
2. Reprezentowanie MZSKF na zewnątrz przez Prezesa lub jego upoważnionego Zastępcę.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami MZSKF.
4. Sporządzenie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów.
5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
6. Przyjmowanie i zwalnianie członków MZSKF.
7. Rozpatrywanie spaw spornych powstałych między członkami Związku.
8. Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje Walne Zebranie.

§ 22

Prezes kieruje pracami Zarządu oraz reprezentuje Związek wobec innych instytucji.

§ 23

1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród delegatów nie będących członkami Zarządu, ani nie kandydujących do Zarządu.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna musi być niezależna od Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej:
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 Ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi z dnia 3.03.2000 r. (Dz.U. Nr 26 poz. 306 z 2000 r.).
3. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz do roku.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Sprawowanie wszechstronnej kontroli działalności statutowej i gospodarczej MZSKF.
2. Ocena realizacji podjętych uchwał.
3. Ocena stopnia realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z zatwierdzonych planów.
4. Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontrolnych oraz żądanie stosownych wyjaśnień.
5. Przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§ 25

Kooptacja członków władz:
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 50% członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek MZSKF

§ 26

Majątek MZSKF stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

Na fundusze i majątek MZSKF składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Dobrowolne wkłady i wpłaty członków.
3. Dotacje.
4. Darowizny.
5. Inne wpływy i dochody z działalności statutowej i gospodarczej.

§ 28

Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem MZSKF w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Przekazywania majątku MZSKF na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu MZSKF.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie MZSKF, członkowie jego organów stanowiących lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i likwidacja MZSKF

§ 29

Zmiana statutu i likwidacja MZSKF nastąpić może na skutek uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów.

§ 30

W razie podjęcia uchwały o likwidacji MZSKF dotychczasowy Zarząd wybiera 3 osobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację majątku MZSKF z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.

§ 31

Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych MZSKF wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i Głównego Księgowego, względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

§ 32

Interpretacja niniejszego statutu przysługuje Zarządowi MZSKF.