Wakacje 2023 – harmonogram składania dokumentacji na akcje

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pragnie przekazać Państwu podstawowe informacje dotyczące prowadzonego szkolenia w okresie wakacyjnym.

Harmonogram składania kompletnej dokumentacji na wakacyjne akcje:

 • do 3 lipca   – akcje lipcowe (06.07-31.07.2023);
 • do 24 lipca – akcje sierpniowe (01.08-31.08.2023);

Dokumentacja przed akcją (zgodnie z zasadami MZSKF):

 • program akcji jednostkowej (załącznik nr 12a lub 12b lub 12c lub 12d), a w przypadku akcji startowej lub szkoleniowo-startowej dodatkowo komunikat organizacyjny zawodów;
 • preliminarz akcji jednostkowej (załącznik nr 13a lub 13b lub 13c);
 • podpisane przez zleceniobiorców umowy zlecenia (strona 1-4) wraz z zaświadczeniami z macierzystych zakładów pracy o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu zatrudnienia lub skan legitymacji studenckiej;
 • oferty od kontrahentów (podpisanie umowy na podstawie pełnej dokumentacji);
 • wniosek o zaliczkę (załącznik nr 24) – w przypadku pobierania uzgodnionej wcześniej z Głównym Księgowym MZSKF zaliczki na pokrycie kosztów realizacji akcji jednostkowej płatnych gotówką.

Korekta składu kadry wojewódzkiej (ważne: raz w roku) – załącznik nr 10_korekta:

 • najbliższy termin do 15 czerwca (zmiana 14 dni od złożenia lub od 01.07.2023).

Korekta winna być sporządzona wg załącznika nr 10_korekta (uzupełnione wszystkie kolumny).

Korekta składu kadry trenerskiej – załącznik nr 11_korekta:

 • najbliższy termin do 15 czerwca (zmiana 14 dni od złożenia lub od 01.07.2023).

Korekta winna być sporządzona wg załącznika nr 11_korekta

Po złożeniu przez Państwa korekt składu, pion szkolenia MZSKF potrzebuje do 14 dni na ocenę złożonego materiału (końcowe ustalenia z koordynatorem w sporcie) oraz finalne kompletne złożenie proponowanej zmiany do MSiT.

Ważne:

 • złożenie kopii aktualnych orzeczeń lekarskich zawodników o braku przeciwskazań do uprawiania danego sportu, gdy data ważności poprzednio złożonego orzeczenia upływa przed końcem danej akcji jednostkowej (nie dotyczy SSM);
 • złożenie oryginałów RODO nowych zawodników i szkoleniowców.

Wzór dokumentów – szkolenie 2023

W artykule pragniemy zaprezentować wzory dokumentów dotyczących organizacji akcji, które winny być pomocne dla trenerów koordynatorów w planowaniu poszczególnych zadań.

Zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej do zadań realizowanych przez MZSKF w 2023 roku – zbiór procedur dotyczących planowania, przeprowadzania i rozliczania akcji jednostkowych w ramach zadań realizowanych przez MZSKF w br. oraz dofinansowanych ze środków publicznych, w tym: szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadr wojewódzkich oraz przygotowania i udziału reprezentantów województwa małopolskiego w zawodach finałowych ssm.

Wykaz dokumentów dotyczących organizacji akcji jednostkowych realizowanych przez MZSKF:

– dokumentacja przed akcją – zał. 2, zał. 13, umowy zlecenia (podpisane), oferta i umowa;

– dokumentacja na akcji – zatwierdzona kopia zał. 12, zał. 13, polisa nnw, zgody i oświadczenia – COVID, karty informacyjne, licencje zawodników, uprawnienia szkoleniowców i osób współpracujących (kw – licencja pzs), podpisany regulamin i obowiązki – zał. 18, na bieżąco prowadzony dziennik – zał. 17;

– dokumentacja po akcji – zał 14, zał. 15, zał. 16, zał. 17, w przypadku startu i sprawdzianu – wyniki, zał. 18, foto (kwm i ssm).

Przed rozpoczęciem przygotowania dokumentacji na akcję (preliminarza (zał. 13) i programu (załącznik 12)) zapoznaj się z poniższymi zatwierdzonymi przez MZSKF dokumentami:

 • załącznikiem nr 2 – danymi z harmonogramu planowanych działań;
 • załącznikiem nr 10 – kopiuj planowanych zawodników z wykazu szkolonych zawodników;
 • załącznikiem nr 11 – kopiuj planowane osoby z wykazu kadry trenerskiej i osób współpracujących.

Pobierz i zapoznaj się ze wzorami załączników:

Załącznik nr 2 – Wzór harmonogramu planowanych działań (roczny preliminarz) kwjm

Załącznik nr 12 – Wzór programu akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 13 – Wzór preliminarza akcji jednostkowej kwjm / Załącznik nr 14a – Rozliczenie kosztów zadania zleconego kwjm

Załącznik nr 15 – Wzór potwierdzenia udziału w akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 16 – Wzór sprawozdania z akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 17 – Wzór dziennika zajęć z akcji jednostkowej kwjm

Załącznik nr 18 – Wzór regulaminu akcji jednostkowej / Obowiązki szkoleniowców na akcji jednostkowej kwjm

Umowa zlecenie – wynagrodzenie podczas akcji jednostkowych – wzór

Załącznik nr 24 – Wniosek o zaliczkę / Załącznik nr 25 – Rozliczenie zaliczki – wzór

Kalkulator umów zleceń – dotyczy wypłat realizowanych przez MZSKF – wzór