AKTY PRAWNE

Ustawa o sporcie

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o grach hazardowych

Rozporządzenie MSiT w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Rozporządzenie Min. Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Rozporządzenie Min. Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Ustawa o rachunkowości

Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Ordynacja podatkowa

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

Rozporządzenie MI w sprawie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnoœcią pracodawcy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks pracy

Krajowy Rejestr Sądowy

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

Aktualności | O stowarzyszeniu | Regulaminy | Szkolenie | Wyniki | Akty | Zamówienia | Medycyna | Linki